Lunario Yogico

 • 02/01/2019 Shukla Ekadashi
 • 17/01/2019 Krsna  Ekadashi
 • 01/02/2019 Shukla Ekadashi
 • 15/02/2019 Krsna  Ekadashi
 • 02/03/2019 Shukla Ekadashi
 • 17/03/2019 Krsna  Ekadashi
 • 01/04/2019 Shukla Ekadashi
 • 16/04/2019 Krsna  Ekadashi
 • 30/04/2019 Shukla Ekadashi
 • 14/05/2019 Krsna  Ekadashi
 • 29/05/2019 Shukla Ekadashi
 • 14/6/2019 Krsna  Ekadashi
 • 28/06/2019 Shukla Ekadashi
 • 13/07/2019 Krsna  Ekadashi
 • 27/07/2019 Shukla Ekadashi
 • 12/08/2019 Krsna  Ekadashi
 • 26/08/2019 Shukla Ekadashi
 • 10/09/2019 Krsna  Ekadashi
 • 25/09/2019 Shukla Ekadashi
 • 09/10/2019 Krsna  Ekadashi
 • 24/10/2019 Shukla Ekadashi
 • 08/11/2019 Krsna  Ekadashi
 • 23/11/2019 Shukla Ekadashi
 • 07/12/2019 Krsna  Ekadashi
 • 23/12/2019 Shukla Ekadashi
 • 06/01/2020 Krsna  Ekadashi