Lunario Yogico

 • 07/01/2016 Krsna  Ekadashi
 • 21/01/2016 Shukla Ekadashi
 • 05/02/2016 Krsna  Ekadashi
 • 19/02/2016 Shukla Ekadashi
 • 06/03/2016 Krsna  Ekadashi
 • 20/03/2016 Shukla Ekadashi
 • 04/04/2016 Krsna  Ekadashi
 • 19/04/2016 Shukla Ekadashi
 • 03/05/2016 Krsna  Ekadashi
 • 18/05/2016 Shukla Ekadashi
 • 02/06/2016 Krsna  Ekadashi
 • 17/06/2016 Shukla Ekadashi
 • 01/07/2016 Krsna  Ekadashi
 • 16/07/2016 Shukla Ekadashi
 • 30/07/2016 Krsna  Ekadashi
 • 15/08/2016 Shukla Ekadashi
 • 29/08/2016 Krsna  Ekadashi
 • 13/09/2016 Shukla Ekadashi
 • 28/09/2016 Krsna  Ekadashi
 • 13/10/2016 Shukla Ekadashi
 • 27/10/2016 Krsna  Ekadashi
 • 11/11/2016 Shukla Ekadashi
 • 26/11/2016 Krsna  Ekadashi
 • 11/12/2016 Shukla Ekadashi
 • 26/12/2016 Krsna  Ekadashi