Lunario Yogico

 • 24/06/2018 Krsna  Ekadashi
 • 09/07/2018 Shukla Ekadashi
 • 04/07/2018 Krsna  Ekadashi
 • 27/08/2018 Shukla Ekadashi
 • 22/08/2018 Krsna  Ekadashi
 • 06/09/2018 Shukla Ekadashi
 • 20/09/2018 Krsna  Ekadashi
 • 06/10/2018 Shukla Ekadashi
 • 20/10/2018 Krsna  Ekadashi
 • 03/11/2018 Shukla Ekadashi
 • 10/11/2018 Krsna  Ekadashi
 • 04/12/2018 Shukla Ekadashi
 • 18/12/2018 Krsna  Ekadashi
 • 02/01/2019 Shukla Ekadashi